Konvertimi ne lek behet me kursin 1 Euro = 130 lek